Personalo paieška ir atranka

Personalo paieška ir atranka

Personalo paieška – kaip ji vykdoma

Kokia personalo paieškos nauda:

Gaunama profesionali žmogiškųjų išteklių atrankos paslauga – personalo paieška ir padidėja tikimybė gauti tinkamiausius, jei atrenkami kandidatai iš ne mažiau trijų paieškos kanalų; Suteikiamos konsultacijos įmonei bei būsimam darbuotojui įsiliejant į įmonę bei rengiant trijų mėnesių veiklos planą; Konsultacijos (dvi follow-up sesijos po kandidato įdarbinimo kartu su jo tiesioginiu vadovu) pagerina kandidato adaptaciją ir įsitraukimą į įmonę bei tarpusavio komunikaciją.

Personalo paieška ir atranka – kam ji reikalinga

Kaip vyksta personalo paieška:

Kartu su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu aptariamas personalo poreikis, kompetencijos ir reikalavimai kandidatui; Pasirašomas personalo paieškos ir atrankos sutartis sutartai pareigybei; Kandidatų ieškoma per ne mažiau kaip tris-keturis skirtingus paieškos šaltinius (DB bei skelbimus) ir vykdoma su jais interviu; Pasirašius sutartį, su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu, išgryninami naujo darbuotojo darbo tikslai ne mažiau 3 mėnesiams bei aptariame įmonės darbo kultūrą; Po 3-4 savaičių pristatomi du-trys kandidatai pagal sutartas kompetencijas bei jiems numatomus darbo tikslus.

Atsirinkus kandidatą, įmonė su juo pasirašo darbo sutartį. Po dviejų darbo savaičių vyksta pirmasis follow-up susitikimas su nauju darbuotoju bei paslaugos užsakovu, kurio metu galutinai sutariama dėl trijų mėnesių tikslų, antrasis follow-up susitikimas vyksta praėjus 2 mėnesiams nuo įsidarbinimo pradžios; Besibaigiant bandomajam laikotarpiui įmonė/darbuotojas priima sprendimą dėl tinkamumo vienas kitam, darbuotojui likus dirbti laikoma, kad atranka įvykdyta sėkmingai; Nesėkmės atveju paieška ir atranka vykdoma vieną kartą papildomai.

Personalo paieška ir atranka užtikrinant darbuotojo įsiliejimą į įmonę

Paieškos ir atrankos metu naudojami metodai:

Profesionalus interviu, nukreiptas į kompetencijų ir kandidato požiūrio aiškinimąsi; Kalbos žinių testavimas, įvertinant skaitymo, rašymo ir kalbėsenos įgūdžius; Tokių profesinių žinių kaip buhalterijos, dalykinio bendravimo ir raštvedybos testavimas; Klientui pageidaujant gali būti atliekamas kandidato asmeninių savybių psichologinis testavimas; Moderacinė diskusija siekiant išsigryninti darbuotojo trijų mėnesių darbo tikslus bei įmonės lūkesčius bei vertinant įsiliejimo sėkmingumą.

Paslaugos tiekėjo įsipareigojimai paslaugos vykdymo laikotarpiu:

Personalo paieska ir darduotoju atrankaKlientui atrinkti tinkamiausius kandidatus bei kol klientas nepriėmė galutinio spendimo dėl kandidatų tinkamumo, neteikti jų kandidatūrų kitiems paslaugos gavėjams; Suteikti visą žinomą informaciją apie kandidatą, jo darbinę patirtį, profesines, vadovavimo ir bendrąsias kompetencijas, gautas rekomendacijas bei parengti kandidato profilį; Pateikti kandidatų profilių palyginimą, atitikimą įmonės darbo kultūrai bei numatomiems darbo vietoms tikslams; Profesionaliai teikti informaciją apie klientą bei darbo vietą visiems potencialiems kandidatams bei tinkamai informuoti kandidatus apie atrankos eigą; Suteikti konsultacijas gryninant su nauju darbuotoju trijų mėnesių bandomojo laikotarpio tikslus arba rengiant veiklos planą; Klientui įdarbinus kandidatą 12 mėnesių laikotarpyje neteikti kandidatui kitų pasiūlymų bei neįtraukti į potencialių kandidatų sąrašą vykdant kitas atrankas; Neteikti paslaugų tarpusavyje konkuruojančioms įmonėms (įmonių sąrašas suderinamas su klientu atskirai).

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus? Personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs Jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.