Personalo paieška ir atranka

Personalo paieška ir atranka

Personalo paieška – kaip ji vykdoma

Kokia personalo paieškos nauda:

Gaunama profesionali žmogiškųjų išteklių atrankos paslauga – personalo paieška ir padidėja tikimybė gauti tinkamiausius, jei atrenkami kandidatai iš ne mažiau trijų paieškos kanalų;
Suteikiamos konsultacijos įmonei bei būsimam darbuotojui įsiliejant į įmonę bei rengiant trijų mėnesių veiklos planą;
Konsultacijos (dvi follow-up sesijos po kandidato įdarbinimo kartu su jo tiesioginiu vadovu) pagerina kandidato adaptaciją ir įsitraukimą į įmonę bei tarpusavio komunikaciją.

Personalo paieška ir atranka – kam ji reikalinga

Kaip vyksta personalo paieška:

Kartu su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu aptariamas personalo poreikis, kompetencijos ir reikalavimai kandidatui;
Pasirašomas personalo paieškos ir atrankos sutartis sutartai pareigybei;
Kandidatų ieškoma per ne mažiau kaip tris-keturis skirtingus paieškos šaltinius (DB bei skelbimus) ir vykdoma su jais interviu;
Pasirašius sutartį, su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu, išgryninami naujo darbuotojo darbo tikslai ne mažiau 3 mėnesiams bei aptariame įmonės darbo kultūrą;
Po 3-4 savaičių pristatomi du-trys kandidatai pagal sutartas kompetencijas bei jiems numatomus darbo tikslus.

Atsirinkus kandidatą, įmonė su juo pasirašo darbo sutartį.
Po dviejų darbo savaičių vyksta pirmasis follow-up susitikimas su nauju darbuotoju bei paslaugos užsakovu, kurio metu galutinai sutariama dėl trijų mėnesių tikslų, antrasis follow-up susitikimas vyksta praėjus 2 mėnesiams nuo įsidarbinimo pradžios;
Besibaigiant bandomajam laikotarpiui įmonė/darbuotojas priima sprendimą dėl tinkamumo vienas kitam, darbuotojui likus dirbti laikoma, kad atranka įvykdyta sėkmingai;
Nesėkmės atveju paieška ir atranka vykdoma vieną kartą papildomai.

Personalo paieška ir atranka užtikrinant darbuotojo įsiliejimą į įmonę

Paieškos ir atrankos metu naudojami metodai:

Profesionalus interviu, nukreiptas į kompetencijų ir kandidato požiūrio aiškinimąsi;
Kalbos žinių testavimas, įvertinant skaitymo, rašymo ir kalbėsenos įgūdžius;
Tokių profesinių žinių kaip buhalterijos, dalykinio bendravimo ir raštvedybos testavimas;
Klientui pageidaujant gali būti atliekamas kandidato asmeninių savybių psichologinis testavimas;
Moderacinė diskusija siekiant išsigryninti darbuotojo trijų mėnesių darbo tikslus bei įmonės lūkesčius bei vertinant įsiliejimo sėkmingumą.

Paslaugos tiekėjo įsipareigojimai paslaugos vykdymo laikotarpiu:

Personalo paieska ir darduotoju atrankaKlientui atrinkti tinkamiausius kandidatus bei kol klientas nepriėmė galutinio spendimo dėl kandidatų tinkamumo, neteikti jų kandidatūrų kitiems paslaugos gavėjams;
Suteikti visą žinomą informaciją apie kandidatą, jo darbinę patirtį, profesines, vadovavimo ir bendrąsias kompetencijas, gautas rekomendacijas bei parengti kandidato profilį;
Pateikti kandidatų profilių palyginimą, atitikimą įmonės darbo kultūrai bei numatomiems darbo vietoms tikslams;
Profesionaliai teikti informaciją apie klientą bei darbo vietą visiems potencialiems kandidatams bei tinkamai informuoti kandidatus apie atrankos eigą;
Suteikti konsultacijas gryninant su nauju darbuotoju trijų mėnesių bandomojo laikotarpio tikslus arba rengiant veiklos planą;
Klientui įdarbinus kandidatą 12 mėnesių laikotarpyje neteikti kandidatui kitų pasiūlymų bei neįtraukti į potencialių kandidatų sąrašą vykdant kitas atrankas;
Neteikti paslaugų tarpusavyje konkuruojančioms įmonėms (įmonių sąrašas suderinamas su klientu atskirai).

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus? Personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs Jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.